ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു ചുരുക്കരൂപയേ ആയിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടികൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതട്ടെ. ഇനിയുള്ള സംശയങ്ങൾക്ക് ലേഖകനുമായി ബന്ധപ്പെടുക . അതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി രണ്ടാം പതിപ്പ് ഉടൻ പുറത്തിറക്കാം. അതിൽ ആത്മാവിന്റെ സഞ്ചാരപദങ്ങളെ പറ്റിയും പ്രേത ലോകത്തെ പറ്റിയും വിശദമായി പറയുന്നതാണ്.